top of page

Algemene voorwaarden

1. De behandelingsovereenkomst gaat in op het moment dat de cliënt zijn / haar handtekening zet op het desbetreffende formulier. De behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 

a. De therapeute en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeute - cliënt.
 

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 

a. Therapeute en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij geen sessies meer wil afspreken;
 

c. De therapeute geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
 

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeute;
 

e. De therapeute is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeute, de therapeute niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeute en cliënt.
 

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie of een uurtarief afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt krijgt een factuur per e-mail na afloop van de sessie of aan het eind van de maand. De factuur dient binnen veertien dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL58 KNAB 0502 6526 67 t.n.v. Hartewijs o.v.v. het factuurnummer. Hartewijs is gerechtigd tot verhoging van het tarief op lopende overeenkomsten indien de jaargrens wordt overschreden.
 

6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / één werkdag van tevoren te worden afgemeld. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeute gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 

7. De therapeute houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en blijft het twintig jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. De cliënt  heeft het recht zijn / haar dossier in te zien. De cliënt kan daar met de therapeute een afspraak over maken en het daarna inzien. Naast het recht op inzage heeft de cliënt ook het recht om feitelijke onjuiste informatie in het dossier te corrigeren. Dit zal geschieden in de vorm van een aanvulling, het voorgaande mag niet worden verwijderd.
 

8. De therapeute houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring, vermeld in de behandelingsovereenkomst, aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
De casus van de cliënt kan wel vertrouwelijk en geanonimiseerd besproken worden met collega’s om de behandeling te optimaliseren. De gegevens van de cliënt vallen onder de privacywetgeving.
Geheimhouding binnen een therapietraject stopt indien aannemelijk is dat cliënt zichzelf ofwel anderen schade aanbrengt of zegt te gaan brengen en het redelijkerwijs noodzakelijk is externe partijen te raadplegen.

 

9. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 

10. De therapeute is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeute van toepassing. Zie voor het indienen van een klacht:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
De therapeute is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

11. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij / zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeute). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeute door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeute door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 

12. Hartewijs is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. De cliënt blijft verantwoordelijk voor wat er in en met hem /haar gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe hij /zij komt als reactie op de therapie.

 

13. Hartewijs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op parkeerplaatsen in nabijheid van Gezondheidscentrum Lage Leun, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk in Gezondheidscentrum Lage Leun, Kraanvogellaan 13 te ‘s-Hertogenbosch, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

bottom of page