top of page

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 december 2021.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Hartewijs

Monique Smits

Kraanvogellaan 13

5221 GA ’s-Hertogenbosch

+ 31 6 38 71 81 29

monique@hartewijs.nl

KvK inschrijfnummer:  80003273

 

Hartewijs verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Hartewijs verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Naam en nummer zorgverzekeraar

 • Naam huisarts en eventueel specialisten

 • Hulpvraag

 • Achtergrondinformatie rondom uw hulpvraag

 • Behandelgeschiedenis

 • Verslag per sessie

 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Hartewijs verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Hartewijs persoonsgegevens uitwisselen. Hartewijs kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en systemen en mijn boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hartewijs aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hartewijs zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Hartewijs zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Hartewijs zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe Hartewijs uw gegevens beveiligt

Hartewijs vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hartewijs passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om Hartewijs een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Hartewijs verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Hartewijs

T.a.v. Monique Smits

Kraanvogellaan 13

5221 GA ‘s-Hertogenbosch

+31 6 38 71 81 29

monique@hartewijs.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartewijs, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 december 2021

 

Hartewijs kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookies die Hartewijs.nl gebruikt

"XSRF-TOKEN" - Deze cookie wordt gebruikt wegens veiligheidsredenen. Deze cookie is een sessie-cookie die blijft staan zolang u uw browser open houdt en daarom vervalt deze cookie nadat u uw browser sluit. 

"hs" - Deze cookie wordt gebruikt wegens veiligheidsredenen. Deze cookie is een sessie-cookie die blijft staan zolang u uw browser open houdt en daarom vervalt deze cookie nadat u uw browser sluit. 

"bSession" - Deze cookie wordt gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten. Deze cookie vervalt na 30 minuten.

"ssr-caching" - Deze cookie wordt gebruikt om te indiceren vanuit welk systeem de website is weergegeven. Deze cookie is een tijdelijke cookie en vervalt na 1 minuut. 

"fedops.logger.sessionid" - Deze cookie is geplaatst voor metingen met betrekking tot stabiliteit en performantie van het systeem. Deze cookie vervalt na 12 maanden. 

"svSession" - Deze cookie identificeert unieke bezoekers en houdt de sessies van een bezoeker op een site bij. Deze cookie vervalt na 12 maanden. 

 

Voor meer informatie, klik hier.

bottom of page